Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Przedszkole w Pogwizdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://hazlachppw.i-sisco.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej;
  • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
  • strona zawiera dokumenty pdf, które są skanami dokumentów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Natkaniec, e-mail: ppogw@hazlach.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8568257. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola w Pogwizdowie mieści się przy ul. Kościelnej 21, 43-418 Pogwizdów w trzech połączonych budynkach, w których znajdują się następujące pomieszczenia :

Budynek nr 1

parter : dyrektor, intendent, księgowość, sala zabaw, szatnia, korytarz, pomieszczenie gospodarcze

piętro : dwie sale zabaw, magazyn pomocy dydaktycznych, sekretariat

Budynek nr 2:

parter : sala zabaw, pomieszczenie gospodarcze, szatnia

piętro: dwie sale, gabinet logopedyczny, dwa pomieszczenia gospodarcze, szatnia

Budynek nr 3 : przyziemie : kuchnia, jadalnia

piętro : dwie sale zabaw, w tym jedna dostosowana wraz z toaleta do dzieci niepełnosprawnych na wózkach.

Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada dwa wejścia od strony ul. Kościelnej. Wejście główne, którym można się dostać do budynku głównego nr 1 i wejście do budynku nr 2 jest dostosowane po rampie dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Na posadzce w budynku nr 2 są umieszczone linie prowadzące dla osób niedowidzących. Drzwi w budynku nr 1, 2 i 3 posiadają oznaczenia dla osób niedowidzących. W przedszkolu jest umieszczona informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń (wizualna).

 

Opis dostosowań

W budynku nie ma platform oraz informacji głosowych, natomiast przedszkole posiada pętlę indukcyjną. W budynku nr 2 i nr 3 są oznaczenia sal, korytarzy, toalet w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych. W budynku nr 2 został wyznaczony pokój obsługi alternatywnej.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole posiada wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych za bramą na terenie placówki.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData