Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych "RODO"- Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.,

str.1 ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu w Pogwizdowie jest: Dyrektor Przedszkola w Pogwizdowie, ul. Kościelna 21, 43-418 Pogwizdów, tel.33 85 68 257, adres e-mail: ppogw@hazlach.pl.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola w Pogwizdowie, a także

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkola w Pogwizdowie, ul. Kościelna 21, 43-418 Pogwizdów, tel. 33 85 68 257, adres e-mail: ppogw@hazlach.pl.

 1. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola w Pogwizdowie - przetwarza

Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a). wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze Przedszkola w Pogwizdowie;

b). realizacji umów zawartych z Przedszkolem w Pogwizdowie;

c). w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do

państwa trzeciego.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o

których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z

Przedszkolem w Pogwizdowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest

Dyrektor Przedszkola w Pogwizdowie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji

zadania oraz okres archiwizacji dokumentacji określony w rozporządzeniu

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz.

67), tj. przez okres przewidziany dla klasy JRWA.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie

mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów

szczególnych.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na

podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest

wymogiem ustawowym, wówczas jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem

zawarcia umowy, wówczas ich podanie jest niezbędne do zawarcia tej umowy.

 1. W sytuacji gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się

na podstawie wyrażonej zgody, wówczas podanie przez Panią/Pana danych

osobowych ma charakter dobrowolny.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie

będą profilowane.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData